ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Conform de richtlijnen van de Belastingdienst staan hieronder de gegevens vermeld welke een ANBI moet publiceren.ANBI gegevens


1.      Naam van de instelling

Stichting Scouting Regio Maasdelta


2.    Rechtspersonen

  • De stichting is een ANBI, bekend onder nummer RSIN 814575468.
  • De Stichting Scouting Regio Maasdelta is ingeschreven bij de KvK onder nummer 24338853
  • De Stichting is aangesloten bij de Landelijke vereniging Scouting Nederland en derhalve ook gehouden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging


3.     Adressen

Postadres: Asylstraat 5, 3231 VB  Brielle

Bezoekadres: Asylstraat 5, 3231 VB  Brielle


4.     Doel van de stichting

  1. De stichting heeft ten doel: de behartiging van de materiële en financiële belangen van de regio; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

(a) het verkrijgen en beheren van onroerende en roerende goederen, dienstbaar aan de regio;

(b) het verkrijgen en beheren van gelden en het ter beschikking stellen van gelden aan de regio;

(c) alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de Stichting en van Scouting Nederland.


5.     Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie hiervoor het Meerjarenbeleidsplan 2020-2022.


6.     Functies en namen bestuurders

Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit de volgende personen.

Voorzitter: B. (Bianca) Post-van derHoek

Secretaris/penningmeester: M. (Martha) Spruit

Overige bestuursleden: K. (Kirsten) Romswinckel; E. (Eric) Brouwer; M. (Marieke) Helmer; M. (Marleen) Deur; J. (Jasper) Hoeksta.


De rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet nader beschreven. De stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk of door hen plaatsvervangers.


Alle bestuursleden beschikken over een, op grond van de door de Vereniging Scouting Nederland gehanteerde regels, Verklaring omtrent gedrag (VOG).


7.     Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd, maar ontvangen vergoeding voor de gemaakte kosten (indien hiervoor wordt gekozen). Dezelfde regeling geldt voor regiomedewerkers (vrijwilligers).


8.    Uitgeoefende activiteiten op hoofdlijnen

In de Stichting werken 32 autonome Scoutingroepen samen met per 1 januari 2022 ca. 3.600 leden. De activiteiten op hoofdlijnen zijn:

  • het organiseren van regionale ledenactiviteiten voor de jeugdleden van de Scoutinggroepen;
  • het organiseren van activiteiten voor leiding voor het ontwikkelen van spelkracht;
  • Het organiseren van trainingen en workshops voor leiding om competenties te ontwikkelen;
  • Het ondersteuning van besturen van Scoutinggroepen in hun ontwikkeling.


Zie het jaarverslag voor een meer gedetailleerde beschrijving van activiteiten en voor het financieel jaarverslag.